100% Durex, 100% betrouwbaar

Toegevoegd aan winkelwagen

  Ga naar winkelwagen » Verder winkelen

  Algemene voorwaarden

  Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van DurexShop.nl Onze website voldoet aan de wet "Verkopen op afstand"

  LEVERINGSVOORWAARDEN:
  1. Toepasselijkheid
  1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van DurexShop.nl en op alle met DurexShop.nl aangegane overeenkomsten.
  1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
  1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
  1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door DurexShop.nl ingestemd is.
  1.5 De internetsite van DurexShop.nl richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt.
  1.6 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met DurexShop.nl in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
  1.7 DurexShop.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.
  1.8 Door het gebruik van de internetsite van DurexShop.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
  1.9 Identiteit en vestiging DurexShop.nl
    zie onze contact pagina

  2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten. 
  2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar of telefonisch, of per fax, of per E-mail, gemaakt.
  2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
  2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd per e-mail of post is verzonden naar het door Koper opgegeven emailadres of hoofdadres. 
  2.6 Koper en DurexShop.nl.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van DurexShop.nl zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs. 
  2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. DurexShop.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

  3. Prijzen.
  3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
  3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.
  3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die DurexShop.nl in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. 
  3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

  4. Betaling
  4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: via vooruitbetaling, creditcard, achteraf betalen of Ideal.
  Vooruitbetaling geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op ABN AMRO rekening NL56ANBA0440667836 . Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd.
  DurexShop.nl kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van DurexShop.nl
  4.2 In het geval door DurexShop.nl een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is.
  Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
  4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van koper.
  4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die DurexShop.nl als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken.
  4.5 In geval van niet-tijdige betaling is DurexShop.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

  5. Levering en leveringstijd.
  5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft DurexShop.nl ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. DurexShop.nl kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd.
  5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.
  5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
  5.4 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.
  5.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
  5.6 Bestelling mogen bij afwezigheid bezorgd worden bij de buren.

  6. Ruilen en herroeping recht 
  6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroeping recht uit te oefenen binnen 14 dagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroeping recht zijn uitgezonderd producten die:

  tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper;
  duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  snel kunnen bederven of verouderen;
  waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop  de verkoper geen invloed heeft;
  van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien koper hun verzegeling heeft verbroken;
  van kranten en tijdschriften.
  6.2 Indien de consumentkoper van het herroeping recht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt DurexShop.nl zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen.
  6.3 Indien de consumentkoper een zending per rembours heeft besteld zal indien deze wordt geweigerd de verzendkosten en de rembourstoeslag en administratiekosten separaat in rekening worden gebracht.

  7. Eigendomsvoorbehoud
  7.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.

  8. Garantie en aansprakelijkheid
  8.1 DurexShop.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
  8.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. 
  8.3 DurexShop.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van DurexShop.nl. DurexShop.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
  8.5 Indien DurexShop.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
  8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
  - indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van DurexShop.nl of de fabrikant zijn verricht;
  - indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  - indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
  8.8 De Koper is gehouden DurexShop.nl te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen DurexShop.nl mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
  De Koper is verplicht het product aan DurexShop.nl te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht DurexShop.nl zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
  8.9 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
  Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. 
  Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie. 

  9. Overmacht
  9.1 In geval van overmacht is DurexShop.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
  9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

  10. Intellectuele eigendom.
  10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij DurexShop.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 

  11. Persoonsgegevens.
  11.1 DurexShop.nl zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. DurexShop.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

  12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
  12.1 Op alle aanbiedingen van DurexShop.nl, haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

  13. Links
  13.1 De site van DurexShop.nl kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft DurexShop.nl geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

  14. Uw rechten
  14.1 U kunt altijd aan DurexShop.nl vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan DurexShop.nl vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die DurexShop.nl zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u DurexShop.nl hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw emailadres heeft opgegeven.

  • Copyright © 2024 Durexshop